dotNet Protector®‎

החתימה ידידותי נגד תוכנות זדוניות

כדי לסייע לספקי נגד תוכנות זדוניות כראוי לזהות ולהבחין מוגן הרכבות, החלטנו לכלול סימן וחתימה בהרכבה מוגן בכל.

זה סימן תקל את ההבחנה בין המשתמשים המורשים dotNet Protector מפתחי תוכנות זדוניות אפשריות באמצעות ביסודו את גרסת ההדגמה.

מעודדת את המשתמשים שלנו לחתום שלהם הרצה, אנו מקווים שיסייעו הצעדים הללו הימנעות תוצאות חיוביות שגויות.

ללוות ספקים נגד תוכנות זדוניות, פיתחנו מסמך המתאר בקצרה את תבנית החתימה ואת תוכנית אימות חתימה עצמאי (כולל קוד מקור).

 PvLog dotNet Protector החתימה מבנה

 בפתרון קוד קוד אימות חתימה PvLog


בית |הורדות |קנייה |יכולות |נגד תוכנות זדוניות |